De hulpvraag komt van mensen uit Suriname door een projectaanvraagformulier in te vullen. Bij de volgende bestuursvergadering wordt er bekeken welke aanvragen we aan onze projecten toevoegen. De aanvrager wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt er voor elk project een individuele actie opgezet, waarmee we het beoogde bedrag bij elkaar proberen te krijgen. Het betreft kleinschalige projecten, waardoor we veel mensen kunnen bereiken en de hulp efficiënter zal zijn. We werken met een 80% regeling; onze ondersteuning zal nooit het volledige beoogde bedrag zijn, maar maximaal 80 % hiervan (met een maximaal bedrag van €1000,-). Van de aanvrager wordt een eigen inbreng van 20% verwacht, dit kan financieel en/of materieel zijn. Pas na het voldoen aan deze voorwaarde gaan we over tot het realiseren van het desbetreffende project.

Onze projecten blijven we volgen en zo nodig volgt er een nieuwe actie. Ook de donateurs worden op de hoogte gebracht wat er met hun geld is bereikt.

Doelstelling

Stichting Surisamen heeft als doel, samen met de Surinaamse gemeenschap de dagelijkse lasten en zorgen voor hulpbehoevende mensen in Suriname te verlichten (op sociaal gebied), in het bijzonder; kinderen, scholen en kindertehuizen.

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet
Het ondersteunen en verbeteren van de leefomstandigheden en welzijn door het verrichten van sociaal werk in Suriname in de ruimste zin van het woord. Samenwerking met de lokale bewoners is daarbij van prominent belang.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van kleinschalige of individuele projecten.

De manier waarop de instelling geld werft
Door middel van acties gekoppeld aan een project werft de stichting geld, verder zijn we afhankelijk van sponsoring, schenkingen en andere baten.

Het beheer van het vermogen van de instelling
Het geld van de stichting wordt beheerd door de penningmeester.

De besteding van het vermogen van de instelling
De inkomsten en uitgaven zijn terug te vinden in het kasboek en in het jaarverslag van de penningmeester. Daarnaast zijn de projectformulieren inzichtelijk voor de donateurs, zodat deze duidelijk kunnen zien hoeveel geld er is binnengekomen bij een actie en wat de hoogte van de uitgave is en waar het geld aan besteed is.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Daardoor is de stichting in staat om de ontvangen gelden volledig te besteden aan de projecten waarvoor ze gegeven worden.

Financiële verantwoording

Van elk project worden op het projectaanvraagformulier vermeld de opbrengst van de specifieke actie. Eveneens wordt op dit formulier vermeld welk bedrag er is besteed aan het project. Deze gegevens worden door de penningmeester bijgehouden en zijn voor donateurs inzichtelijk. Tevens houd de penningmeester het financiële verkeer van inkomende en uitgaande bedragen bij in het kasboek van de stichting.

Privacy Policy

te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.G.V.) heeft het bestuur van de stichting de Privacy Policy opgesteld (terug te vinden op deze site). Om foto’s en/of namen te kunnen plaatsen op onze website en/of social media vragen we toestemming hiervoor aan de betrokken personen. Na het invullen en ondertekenen van dit formulieren zullen foto’s en/of namen van desbetreffende personen pas gepubliceerd worden.